Výhody registrace u Essens Travel
  1. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
  2. Silný zákaznický servis.
  3. Generátor nejlevnějších letenek.
 Tvořte svoje itineráře
 Prodávejte vlastní zájezdy
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Pohodlné hledání
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Pohoupat?
Houpačka na konci světa
Jižní Amerika · Ekvádor
11. července 2019 3 min čtení
Číst více..
Londýnské festivaly 2016
Evropa · Velká Británie
23. března 2016 2 min čtení
Číst více..
Velikonoce v Itálii, třeba v Benátkách
Evropa · Itálie
15. března 2016 1 min čtení
Číst více..

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury ESSENS EUROPE SE

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury ESSENS EUROPE SE.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP"), vydané obchodní společností ESSENS EUROPE SE, IČ 293 75 819, se sídlem Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 264 ("ESSENS EUROPE SE") upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování ("Smlouva") služeb letecké přepravy osob a s nimi souvisejících služeb a/nebo služeb ubytování a s nimi souvisejících služeb ("Služby") dále zprostředkovávaných cestovní agenturou a cestovní kanceláří WEB SHOP FLY a.s., IČ 045 91 399, se sídlem Ďáblická 973/2k, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21086 (“WEB SHOP FLY"), a to na webové stránce umístněné na internetové adrese https://essens.travel ("Webová stránka"); tyto VOP se vztahují výlučně na Smlouvu uzavíranou mezi společností ESSENS EUROPE SE a členy Klubu ESSENS ("Člen").

Webová stránka je provozovaná společností ESSENS EUROPE SE výhradně za účelem umožnění zprostředkování Služeb Členům Klubu ESSENS ze strany společnosti ESSENS EUROPE SE za podmínek dále uvedených, jako samostatné součásti výhod spojených s členstvím v Klubu ESSENS.

Člen je v souladu s Všeobecnými podmínkami členství v Klubu ESSENS vždy fyzickou osobou – spotřebitelem, řádně registrovanou v Klubu ESSENS. Společnost ESSENS EUROPE SE je pro Člena zprostředkovatelem letecké přepravy osob a s ní souvisejících služeb a/nebo služeb ubytování a s nimi souvisejících služeb dále zprostředkovávaných společností WEB SHOP FLY.

Veškeré smluvní vztahy založené Smlouvou a těmito VOP jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Člen podáním objednávky Služeb prostřednictvím Webové stránky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a že s nimi souhlasí.

S ohledem na shora uvedené a pro vyloučení pochybností platí, že záležitosti výslovně neupravené těmito VOP, zejména další podmínky Služeb, které Členovi na základě Smlouvy zprostředkovala společnost ESSENS EUROPE SE, a které Členovi dále zprostředkovává přímo WEB SHOP FLY, jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách cestovní agentury a cestovní kanceláře WEB SHOP FLY (“VOP WSF”), které jsou dostupné ZDE, a s nimiž je Člen povinen se v průběhu vytváření objednávky Služeb povinen taktéž seznámit.

2. ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVEK SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Člen může Služby objednat prostřednictvím Webové stránky výlučně pomocí svého členského profilu vytvořeného registrací Člena Klubu ESSENS, z něhož bude na Webovou stránku přesměrován.

Konkrétní nabídku Služeb, jejich cenu, podmínky jejich objednání a možnosti jejich změny, určuje ESSENS EUROPE SE ve spolupráci a dle aktuální nabídky společnosti WEB SHOP FLY přímo na Webové stránce v nabídce Služeb.

Objednávka Služeb učiněná Členem prostřednictvím Webové stránky představuje návrh na uzavření Smlouvy a současně návrh na uzavření příslušné smlouvy o zprostředkování Služeb se společností WEB SHOP FLY v souladu s VOP WSF.

Režim vytváření a potvrzování konkrétních objednávek na Webové stránce se dále řídí VOP WSF.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem k tomu, že zprostředkování poskytování Služeb Členům Klubu ESSENS ze strany společnosti ESSENS EUROPE SE je výhodou spojenou s členstvím v Klubu ESSENS, která umožňuje úhradu ceny objednaných Služeb až do výše 100 % z provizí, na které Členovi vznikl nárok (byly připsány ve formě bodů do e-wallet Člena), hradí Člen cenu objednaných Služeb přímo společnosti ESSENS EUROPE SE.

Společnost ESSENS EUROPE SE je oprávněna přijímat od Členů peněžní prostředky k úhradě ceny Služeb, jejichž poskytování Členům zprostředkovává.

Člen může objednané Služby v rámci objednávky uhradit v plné výši ze svých provizí (bodů z e-wallet) anebo z části z provizí a z části penězi platební kartou anebo v plné výši penězi platební kartou.

Při využití úhrady Služeb zcela anebo z části z provizí Člena je člen povinen autorizovat platbu pomocí ESSENS PIN.

Při úhradě Služeb zcela anebo z části v penězích bude Člen přesměrován na zabezpečenou platební bránu, jejímž prostřednictvím zadá platební údaje pro platbu platební kartou a platbu provede.

Při vytváření objednávky Člena na Webové stránce je za účelem volby platební metody provedeno bodové ohodnocení letu, přičemž platí, že letenka nízkonákladových letů má hodnotu 10 bodů bez ohledu na její cenu vyjádřenou v penězích, standardní GDS letenka je ohodnocena 1 bodem za každých 8 € své ceny vyjádřené v penězích, ubytování je ohodnoceno 1 bodem za každých 8 € své ceny vyjádřené v penězích.

Po provedení platby a dokončení (potvrzení) objednávky odešle společnost WEB SHOP FLY potvrzení objednávky a údaje o zakoupené letence na email Člena zadaný v objednávce v souladu s VOP WSF, a současně společnost ESSENS EUROPE SE odešle fakturu za zprostředkované Služby na email Člena zadaný v členském profilu vytvořeném registrací Člena Klubu ESSENS, která je současně důkazem o uzavření Smlouvy.

Každá objednávka Služeb je Členovi k dispozici v jeho členském profilu vytvořeném registrací Člena Klubu ESSENS, kde si ji může zobrazit a spravovat v sekci “Moje kancelář”.

Společnost ESSENS EUROPE SE upozorňuje Člena, že u letenek nízkonákladových letů není možné jejich stornování ani změna.

4. PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Smlouva mezi ESSENS EUROPE SE a Členem je uzavřena v okamžiku, kdy Člen uhradí cenu Služeb a dokončí objednávku.

Dokončením (potvrzením) objednávky uzavírá Člen tři samostatné právní vztahy, a to konkrétně (i) Smlouvu se společností ESSENS EUROPE SE (ii) smlouvu o zprostředkování Služeb se společností WEB SHOP FLY, a (iii) smlouvu o letecké přepravě osob a s ní souvisejících služeb s vybraným dopravcem a/nebo o poskytnutí služeb ubytování a s nimi souvisejících služeb s vybraným poskytovatelem ubytovacích služeb za využití zprostředkovatelských služeb v souladu s těmito VOP a VOP WSF. Tyto tři právní vztahy jsou vzájemně nezávislé, uzavřené s odlišnými stranami, a jako takové tyto vztahy podléhají odlišným pravidlům, obchodním podmínkám a obvykle se řídí odlišnými právními řády.

Činnost společnosti ESSENS EUROPE SE v rozsahu zprostředkování Služeb spočívá v následujícím:

  1. zobrazování nabízených letů a ubytování a jejich kombinací na Webové stránce;
  2. zprostředkování uzavření smlouvy o zprostředkování Služeb mezi Členem a společností WEB SHOP FLY;
  3. zprostředkování smlouvy o letecké přepravě osob a s ní souvisejících služeb s vybraným dopravcem;
  4. zprostředkování smlouvy o poskytnutí služeb ubytování a s nimi souvisejících služeb s vybraným poskytovatelem ubytovacích služeb.

Společnost ESSENS EUROPE SE zprostředkovává poskytování Služeb Členům Klubu ESSENS bezplatně.

Člen bere na vědomí, že ESSENS EUROPE SE neodpovídá za vadné poskytnutí Služby či její neposkytnutí, neboť ji pouze zprostředkovala.

ESSENS EUROPE SE tímto upozorňuje Člena, že v postavení spotřebitele má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Člen o svém odstoupení informovat ESSENS EUROPE SE formou emailu na emailovou adresu service@essens.travel. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí oznámení o odstoupení od Smlouvy odeslat před uplynutím uvedené lhůty.

ESSENS EUROPE SE výslovně upozorňuje Člena, že v případě, kdy Člen požádá ESSENS EUROPE SE o započetí poskytování služeb podle Smlouvy bezprostředně po jejím uzavření již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, ztrácí Člen možnost odstoupit od Smlouvy.

Spolu s výslovným projevem souhlasu s těmito VOP při uzavření Smlouvy žádá Člen ESSENS EUROPE SE o započetí poskytování služeb (zprostředkování) podle Smlouvy bezprostředně po jejím uzavření.

Člen může při řešení případného sporu plynoucího ze vztahů založených Smlouvou využít možnost mimosoudního řešení sporu. Orgánem, na který se Člen může obrátit, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ESSENS EUROPE SE nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Člen nesmí při využívání Webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webovou stránku a užívat Webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může ESSENS EUROPE SE měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Člen potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné informace, že se s těmito obchodnými podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto obchodních podmínkách považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy zcela zřejmá.Tagy

žádné tagy