Výhody registrace u Essens Travel
 1. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
 2. Silný zákaznický servis.
 3. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Mluvíme vaším jazykem
 Tvořte svoje itineráře
 Prodávejte vlastní zájezdy
 1.5 milionů hotelů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Německo, podmínky cestování

🇩🇪 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Změna pravidel pro vstup do Německa z ČR s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2

S platností od 14.11.2021 od 0:00 hod. bude Česká republika spolu s Rakouskem a Maďarskem zařazena na seznam vysoce rizikových zemí. Nově je s určitými výjimkami povinná registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země, tj. také České republiky, nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru. Cestující z České republiky musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc COVID 19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

Pravidla pro vstup do Německa

V současnosti se vstup do Spolkové republiky Německo řídí nařízením (Nařízení o vstupu do Německa v době pandemie (PDF, 2 MB)) s platností od 30.9.2021, novelizovaného nařízením z 8.11.2021, které prodloužilo povinnost karantény pro neočkované či neuzdravené osoby, které přijedou z vysoce rizikových oblastí či z oblastí s nebezpečnými mutacemi viru, do 15. ledna 2022. Seznam vysoce rizikových oblastí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha.

PŘED PŘÍJEZDEM

 1. Povinná registrace příjezdu

Povinná registrace platí pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země nebo rizikové země s nebezpečnou mutací viru, je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de/ a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou Náhradní příjezdový formulář (PDF, 231 KB) Náhradní příjezdový formulář - německy (PDF, 227 KB). V tomto případě je třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim.

V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

 1. Povinnost testu či potvrzení o očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít buď:

 •  lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno maximálně 48 hod. před příjezdem u antigenního testu, u PCR testu maximálně 72 hodin před příjezdem, pro stanovení časového úseku je rozhodující čas příjezdu, a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu; při příjezdu/příletu z rizikové země s nebezpečnou mutací viru je platnost antigenního testu zkrácena na 24 hodin) nebo
  
 •  potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být ukončené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo
  
 •  potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.
  

V případě cesty dopravním prostředkem přepravní společnosti jsou cestující povinni předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci SARS-CoV-2 - tyto doklady nemusí mít

· pendleři, kteří se však musí nechat 2x za týden testovat na přítomnost SARS-CoV-2, pokud nemají potvrzení o dokončeném očkování nebo prodělané nemoci, totéž platí pro žáky nad 12 let věku, kteří jezdí studovat do Německa

· osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (za dodržení ochranných a hygienických opatření),

· osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,

· děti mladší 12 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Pozor - v případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých test nemusí vyžadovat (vyjma dětí do 12 let).

PO PŘÍJEZDU

Povinnost 10denní KARANTÉNY, která lze předčasně ukončit negativním testem od 5. dne od příjezdu a vložením dokladu o testu do elektronického příjezdového formuláře, platí pro:

neočkované osoby starší 12 let nebo pro osoby, které neprodělaly onemocnění COVID 19 v posledních 6 měsících.
Děti mladší 12 let mají nařízenou 5denní karanténu, která skončí automaticky a není potřeba ukončovat testem. Nemusí mít však registraci ani negativní test při příjezdu.

Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro:

osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
osoby přepravující zboží, osoby, náklad silniční, železniční, leteckou a vodní dopravou,
osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin
pendlery
policisté a celníci při výkonu služby
příslušníci ozbrojených sil

Při cestách do 72 hodin jsou z registrační povinnosti a karantény vyjmuty také osoby:

 • cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. stupně (t.j. manžela/manželky, partnera, rodičů, dětí) nebo v případě sdílené péče o dítě.

 • vysoce postavení diplomatičtí a konzulární pracovníci, jakož představitelé vlád a parlamentů

Další výjimky z karantény (při splnění registrační povinnosti spolu s vložením dokladu o negativním testu ve formě PDF do digitálního příjezdového formuláře) platí pro:

osoby působící ve zdravotnictví a pečovatelských službách
diplomatické a konzulární zástupce
osoby, které cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. a 2. stupně, nebo manžela/partnera či sdílené péče o dítě
osoby, které cestují za účelem lékařského ošetření
osoby, které cestují za účelem poskytnutí pomoci potřebným
osoby cestující až na dobu 5 dnů za účelem výkonu nutné a neodkladné práce či studia a vzdělávání
osoby cestující za účelem účasti na mezinárodních sportovních akcích
osoby, které přijíždějí za účelem umělecké činnosti na základě smlouvy
sezónní pracovníky při pobytu min. na tři týdny
osoby, jimž byla udělena zvláštní výjimka příslušným německým zdravotním úřadem

Dětem mladším 12 let osob spadajících do výše uvedených výjimek lze 5denní karanténu zkrátit, pokud v době do 5 dnů od příjezdu vloží do příjezdového formuláře negativní test.

V PŘÍPADĚ UVALENÍ KARANTÉNY

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt), přičemž v případě nebezpečných mutací viru může karanténa trvat až 14 dní bez možnosti předčasného ukončení na základě negativního výsledku testu. Za normálních okolností lze karanténu ukončit po 5 dnech na základě negativního výsledku testu a rozhodnutí místně příslušného úřadu.

Pravidla vstupu v případě příletu z rizikové země s nebezpečnou mutací viru

Německo vydalo zákaz všem přepravcům v hromadné dopravě osob (včetně leteckých společností) dopravovat do Německa osoby ze zemí, které se nacházejí na seznamu rizikových zemí s nebezpečnou mutací viru. Cestujícím, kteří nemají pobyt na území Německa, je odepřen nástup na lety do Německa. Výjimkou jsou cestující, kteří cestují z neschengenského teritoria do jiného neschengenského teritoria a Německem pouze prokazatelně tranzitují (např. mají navazující letenku) a neopouští tranzitní prostor letiště a nevstupují na území Německa (tj. neprochází pasovou kontrolou).

Další informace

Protipandemická opatření jsou v gesci spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

V případě ubytování v hotelu doporučujeme kontaktovat daný hotel dopředu ohledně požadavku na potvrzení ohledně testu nebo očkování nebo o prodělání nemoci SARS-CoV-2 (dále jen potvrzení). V případě venkovní gastronomie, není vyžadováno potvrzení, nicméně v případě vnitřní gastronomie může být toto vyžadováno.

V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná opatření. Taktéž ostrovy v Severním nebo Baltském moři mohou přijímat někdy dodatečná opatření s cílem regulovat počty turistů s ohledem na SARS-CoV-2, o kterých je třeba se informovat na místě.

Důležité odkazy

Generální konzulát ČR v Mnichově

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID

Informace o příjezdu do Německa od Spolkového ministerstva zdravotnictví v češtině

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články